Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

SỞ XÂY DỰNG GẶP MẶT NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH XÂY DỰNG (29/4/1958-29/4/2019) VÀ TRAO TẶNG HUY HIỆU VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ XÂY DỰNG GẶP MẶT NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH XÂY DỰNG (29/4/1958-29/4/2019) VÀ TRAO TẶNG HUY HIỆU VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH VĨNH PHÚC