Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tham gia hiến máu tình nguyện

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tham gia hiến máu tình nguyện


Kế hoạch Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Sở Xây dựng giai đoạn 2021-2025

05/08/2021 | 07:34 AM

Kế hoạch Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Sở Xây dựng giai đoạn 2021-2025