Hướng dẫn liên ngành về việc thực hiện trình tự, thủ tục dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới có dành diện tích đất xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hướng dẫn liên ngành về việc thực hiện trình tự, thủ tục dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới có dành diện tích đất xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc

05/09/2019

Hướng dẫn liên ngành về việc thực hiện trình tự, thủ tục dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới có dành diện tích đất xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc

Các tin đã đưa ngày: