Thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, Thông tư số 22/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, Thông tư số 22/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng

25/02/2020

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, Thông tư số 22/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. Trong đó, quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: “ Mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng, công tác xây dựng nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp mới bao gồm lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, quản lý và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn địa phương phải tuân thủ các quy định của quy chuẩn này”. 
Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, phổ biến và thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-BXD  và Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: