QCVN 03:2012/BXD - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

QCVN 03:2012/BXD

18/09/2013

QCVN 03:2012/BXD: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ

NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

National Technical Regulation on Rules of Classifications and Grading of Civil and Industrial Buildings and Urban Infrastructures

Mục lục

 

1       QUY ĐỊNH CHUNG..

1.1    Phạm vi điều chỉnh..

1.2    Đối tượng áp dụng..

1.3    Xác định cấp công trình..

1.4    Tài liệu viện dẫn..

1.5    Giải thích từ ngữ..

2       QUI ĐỊNH KỸ THUẬT..

2.1    Phân loại công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

2.1.1          Nguyên tắc chung.

2.1.2          Phân loại nhà ở..

2.1.3          Phân loại nhà và công trình công cộng.

2.1.4          Phân loại công trình công nghiệp.

2.1.5          Phân loại công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

2.2    Phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

2.2.1          Nguyên tắc chung..

2.2.2          Một số yêu cầu khi phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

2.2.2.1       Nhà ở..

2.2.2.2       Nhà và công trình công cộng.

2.2.2.3       Công trình công nghiệp.

2.2.2.4       Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

3       TỔ CHỨC THỰC HIỆN..

 

Phụ lục A

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: