Lịch làm việc của cán bộ Sở tư pháp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Lịch làm việc của lãnh đạo sở Xây Dựng

Tuần trước Tuần thứ 20 năm 2021
(Từ ngày: 10/05/2021 - Đến ngày: 16/05/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai 10/05/2021
Thứ ba 11/05/2021
Thứ tư 12/05/2021
Thứ năm 13/05/2021
Thứ sáu 14/05/2021
Thứ bảy 15/05/2021
Chủ nhật 16/05/2021