Thông báo Đăng tải Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Tư vấn lập Đề án Phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo Đăng tải Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Tư vấn lập Đề án Phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050

27/07/2021

Thông báo Đăng tải Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Tư vấn lập Đề án Phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050

Các tin đã đưa ngày: