Thông báo Danh mục các dự án Khu nhà ở, Khu đô thị mới, Khu chức năng đô thị đã được Sở Xây dựng xác nhận được phép bán nhà hình thành trong tương lai, đủ điều kiện hạ tầng thiết yếu để chuyển QSDĐ cho người dân tự XD nhà ở (Lần 1) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo Danh mục các dự án Khu nhà ở, Khu đô thị mới, Khu chức năng đô thị đã được Sở Xây dựng xác nhận được phép bán nhà hình thành trong tương lai, đủ điều kiện hạ tầng thiết yếu để chuyển QSDĐ cho người dân tự XD nhà ở (Lần 1)

08/06/2021

Các tin đã đưa ngày: