Thông báo Bãi bỏ Quyết định số 3429/2001/QĐ-UB ngày 10/12/2001 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo Bãi bỏ Quyết định số 3429/2001/QĐ-UB ngày 10/12/2001 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Phúc

20/08/2021

 Thông báo Bãi bỏ Quyết định số 3429/2001/QĐ-UB ngày 10/12/2001  của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: