Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng

27/10/2020

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo tinh thần Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị.

Để hạn chế thấp nhất các vụ việc, vụ án tham nhũng, công tác xây dựng, ban hành hoặc đề xuất, kiến nghị ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các cơ quan chức năng chủ động rà soát các quy định hiện hành, đề xuất, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong chính sách; kiên quyết loại bỏ những cản trở về thủ tục hành chính dễ phát sinh tham nhũng, trước hết là những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: Quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng, quản lý ngân sách, công tác tổ chức cán bộ, tín dụng, ngân hàng... Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các quy định về giám định tư pháp, nhất là giám định tài chính, giám định chất lượng công trình đầu tư xây dựng... để phục vụ kịp thời, có hiệu quả việc xử lý tham nhũng.

Công tác phòng chống tham nhũng được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai đồng bộ, trong đó, lấy phòng ngừa là trọng tâm. Các cơ quan chức năng chủ động đấu tranh, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vụ việc có hành vi tham nhũng. Từ năm 2015 đến nay, các cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý hàng chục tin báo, tố giác tội phạm tham nhũng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 15 vụ án hình sự với 40 bị can; Viện KSND hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử 16 vụ án tham nhũng, truy tố 16 vụ với 45 bị can; Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 13 vụ với 43 bị cáo, trong đó, đã xét xử 12 vụ...

Để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, các sở, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn công tác phòng chống tham nhũng với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Cùng với đó, thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; kê khai minh bạch tài sản thu nhập; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục hoàn thiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, điều hành hoạt động của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm việc quản lý, điều hành được công khai, minh bạch.

Trong công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, các cấp ủy Đảng chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng chống tham nhũng; xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là vụ việc, vụ án do BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị; tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ và các đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, vận động nhân dân tham gia giám sát, góp phần cùng với các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Nguồn:Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: