Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

03/11/2020

Thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã nhận thức rõ hơn vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Các hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa phương, nhất là các địa bàn có điểm nóng về vi phạm pháp luật. 

Hiện trên địa bàn tỉnh có gần 300 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện; hơn 2.700 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và hơn 8.800 hòa giải viên ở cơ sở làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được xem là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền và là cầu nối đưa pháp luật đến gần hơn với người dân. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, đồng thời, quan tâm đến công tác phổ biến pháp luật cho đội ngũ này. Với việc thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và cán bộ làm công tác pháp chế ở các sở, ban, ngành đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới.

Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật có năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, các sở, ban, ngành ở tỉnh, UBND các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ và nhân dân ở cơ sở. Các nội dung tập huấn được các cấp bám sát tình hình thực tiễn của từng địa phương để triển khai cho phù hợp với từng đối tượng; tập trung chủ yếu các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Thông qua các lớp tập huấn đã giúp cán bộ và nhân dân ở cơ sở hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tự điều chỉnh hành vi của mình theo đúng quy định của pháp luật, mặt khác biết sử dụng pháp luật như một công cụ để bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình trong những trường hợp cần thiết.

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù như: đồng bào dân tộc thiểu số; người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình; người khuyết tật... luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn tỉnh. Đã có hàng nghìn người vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh được tham gia các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; 74 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được trang bị kiến thức pháp luật, giải quyết tranh chấp mâu thuẫn thông qua hình thức hòa giải ở cơ sở và vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, các sở, ngành tổ chức hàng trăm cuộc trợ giúp pháp lý và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về chế độ, chính sách cho trên 5.000 lượt người khuyết tật trên địa bàn tỉnh... Không chỉ chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, các cấp, các ngành đã đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống có hiệu quả như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tăng cường hoạt động xét xử lưu động; xây dựng các Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, trường học hay thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở...

Nguồn:Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: