Triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

17/08/2021

Sáng 16/8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trong cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự tại điểm cầu Trung ương.

Dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Võ Văn Thưởng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Các đ/c: Hoàng Thị Thúy Lan, Nguyễn Tuấn Khanh chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc 

Báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho thấy, nét mới trong việc triển khai xây dựng Chương trình hành động là nội dung của chương trình đã được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù và gắn kết chặt chẽ với vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức; có các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đồng thời, có các phụ lục hoặc các chương trình, đề án tương ứng để triển khai thực hiện cho từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó xác định rõ lộ trình, yêu cầu sản phẩm, thời gian triển khai và thời gian hoàn thành. Trong các giải pháp thực hiện đều chú ý yêu cầu đôn đốc, kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, thể hiện sự quyết tâm hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Trong bối cảnh cả nước đang dồn sức thực hiện nhiệm vụ phòng chống đại dịch Covid-19, quán triệt, triển khai  đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống và nỗ lực cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm 2021-2025, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tăng cường vai trò nòng cốt của MTTQ trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Đồng thời, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; nâng cao hiệu quả hoạt động MTTQ Việt Nam, xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò, vị trí đặc biệt của Mặt trận và các tổ chức thành viên góp phần làm nên thành công Đại hội XIII của Đảng, thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ những âm mưu thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; giữ vai trò nòng cốt trong hiệp thương, nêu cao vai trò của các giai tầng, dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân, phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Đồng thời, xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng  lớn mạnh, có trình độ cao trong thời kỳ mới; xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Cùng với đó, tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, phát triển hài hòa cả trí và lực, góp phần quan trọng xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ; phát huy đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ của người cao tuổi; bảo đảm các dân tộc, các tổ chức tôn giáo bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên cùng nhân dân đồng lòng nhất trí cao tham gia chống dịch với tinh thần quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi không để dịch lây lan trong cộng đồng.

Đồng chí cũng yêu cầu MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa vai trò tiên phong trong bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh; phát huy rộng rãi quyền làm chủ của nhân dân, nhất là dân chủ ở cơ sở, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ”. Làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; vai trò chủ trì hiệp thương phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, các khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương của Đảng, Nhà nước; vận động nhân dân tham gia đấu trong phòng chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tiếp tục kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sâu sát với dân, đáp ứng nhu cầu đề ra trong tình hình mới. Nhân rộng các điển hình tốt, phê phán những việc làm chưa tốt; phối hợp với chính quyền bằng các quy chế, chương trình cụ thể thực hiện nhiệm vụ chung, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của MTTQ trong tình hình mới, nâng cao ý thức, trách nhiệm về thực hành công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần chỉ đạo rà soát, đánh giá tổng thể các chỉ thị, chủ trương, chính sách xây dựng về công tác mặt trận, tiến tới xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn mới.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: