Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ công trình lưới điện cao áp và phối hợp trong việc đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ công trình lưới điện cao áp và phối hợp trong việc đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

20/08/2021

Ngày 19/8/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Chỉ thị số 15/CT-UBND v/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ công trình lưới điện cao áp và phối hợp trong việc đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó Sở Xây dựng có nội dung:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; tích cực phối hợp với Sở Công thương, UBND cấp huyện nơi có công trình vi phạm an toàn điện có liên quan đến hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp để xử lý vi phạm.

- Chủ trì, phối hợp chặt trẽ với sở Công thương, các sở, ban, ngành liên quan trong việc trình UBND tỉnh Quyết định phê duyệt vị trí, hướng tuyến các công trình điện cao áp (bao gồm đường dây, trạm biến áp và các công trình phụ trợ liên quan).

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: