Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Bãi bỏ Quyết định số 3429/2001/QĐ-UB ngày 10/12/2001 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Bãi bỏ Quyết định số 3429/2001/QĐ-UB ngày 10/12/2001 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Phúc

20/08/2021

Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Bãi bỏ Quyết định số 3429/2001/QĐ-UB ngày 10/12/2001 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Phúc.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: