Thông báo vv thực hiện quy định pháp luật về năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo vv thực hiện quy định pháp luật về năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ

30/06/2021

Ngày 29/6/2021 Sở Xây dựng Vĩnh Phúc có thông báo số 2330/SXD-QLXD v/v thực hiện quy định pháp luật về năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Nội dung thông báo hướng dẫn điều kiện cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân theo  Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Chi tiết tại thông báo đính kèm theo.

Các tin đã đưa ngày: