Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

22/07/2021

Ngày 20/7/2021 Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc có Báo cáo số 2619/BC-SXD v/v sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm  và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021. Nội dung chi tiết của Báo cáo được đính kèm theo.

Các tin đã đưa ngày: