UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

12/08/2021

Ngày 12/8/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung trọng tâm phân cấp cho phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện, phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thành phố thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc dự án nhóm C, có cấp công trình từ cấp III trở xuống do Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ 01/9/2021 và bãi bỏ cụm từ "phân cấp thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình", cụm từ "Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình" và Điều 1 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc được đính kem theo.

Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nghiên cứu, áp dụng Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Các tin đã đưa ngày: