Một số nội dung mới về cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh được ban hành theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Một số nội dung mới về cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh được ban hành theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

13/08/2021

Ngày 12/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hành Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp giấy phép xây dựng và quy mô, chiều cao đối với công trình xây dựng mới và công trình đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo; thời hạn tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2021 và thay thế Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v Ban hành Quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v Ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc thực hiện thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, một số nội dung về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và cấp giấy phép xây dựng có thời hạn được quy định cụ thể như sau:

Về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng:

- Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II và công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên (trừ công trình trong khu công nghiệp).

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc cấp giấy phép xây dựng đối với tất cả các công trình nằm trong các khu công nghiệp đã thành lập và giao chủ đầu tư (công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV).

- UBND các huyện, thành phố cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quản lý (trừ công trình do Sở Xây dựng và Ban QL các KCN Vĩnh Phúc cấp phép).

Về quy mô, chiều cao đối với công trình xây dựng mới và công trình đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo; thời hạn tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn:

- Nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn có quy mô tối đa tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m, không phân biệt có tầng hầm hay không có tầng hầm.

- Công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn được xác định cụ thể trên cơ sở xem xét vị trí xây dựng, tính chất của dự án, mục đích sử dụng đất hiện hữu, kiến trúc, cảnh quan khu vực, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy hoạch xây dựng, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và các quy định khác có liên quan. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chấp thuận về quy mô xây dựng công trình trước khi cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho công trình cụ thể.

- Thời hạn tồn tại của công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có hoặc chưa xác định kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng thì thời hạn tồn tại tối đa không quá 05 (năm) năm đối với quy hoạch phân khu và không quá 03 (ba) năm đối với quy hoạch chi tiết kể từ ngày quy hoạch được duyệt. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xác định cụ thể thời hạn tồn tại của công trình, nhà ở riêng lẻ trong giấy phép xây dựng có thời hạn được cấp cho phù hợp với tình hình thực tế triển khai quy hoạch xây dựng tại thời điểm cấp giấy phép xây dựng ./.

                                                                                                                                               Phòng Quản lý Xây dựng.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: