Hướng dẫn vv thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hướng dẫn vv thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư

31/08/2021

Sau khi Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021, Chính phủ đã ban hành một số nghị định hướng dẫn cụ thể như Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Các Nghị định trên đều có hiệu lực từ ngày ký để làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng áp dụng.

Trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, nhiều chủ đầu tư còn lúng túng trong công tác thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dẫn đến ảnh hưởng đến quy trình quản lý chất lượng và tiến độ thực hiện dự án. Để đảm bảo phân định rõ quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, ngày 30/8/2021 Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã có văn bản số 3209/SXD-QLXD v/v thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư. Đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng nghiên cứu, tham khảo áp dụng khi thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn đề nghị gửi ý kiến về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn.

Chi tiết nội dung văn bản số 3209/SXD-QLXD ngày 30/8/2021 được đính kèm theo.

Các tin đã đưa ngày: