Tăng cường phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và cấp phép xây dựng công trình nhằm nâng cao tính chủ động cho chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và cải thiện chỉ số cấp phép xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Tăng cường phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và cấp phép xây dựng công trình nhằm nâng cao tính chủ động cho chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và cải thiện chỉ số cấp phép xây dựng

07/09/2021

Ngày 03/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nghị định có nhiều điểm mới, cải cách về thủ tục thẩm định dự án, thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, cải cách chỉ số cấp phép xây dựng.

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP làm rõ nội dung, trình tự, thẩm quyền thẩm định quyết định, cơ quan chuyên môn về xây dựng bảo đảm phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 (Luật số 62/2020/QH14), giảm đối tượng phải thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng; tăng cường phân cấp thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh; giao quyền chủ động cho UBND cấp huyện / thành phố trong việc phân cấp thẩm quyền thẩm định cho cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP làm rõ nội dung, thẩm quyền phê duyệt; Chủ đầu tư được ủy quyền cho Ban quản lý dự án trực thuộc (Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực hoặc Ban quản lý dự án một dự án) phê duyệt. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP đồng thời làm rõ nội dung, thẩm quyền phê duyệt thiết kế xây dựng; quy định cụ thể về thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án đầu tư xây dựng có công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường…Đặc biệt, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP làm rõ điều kiện cấp giấy phép xây dựng; quy cách, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng khi nộp trực tiếp, thông qua dịch vụ công trực tuyến; thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng trường hợp, đối tượng công trình; đơn giản hóa bản vẽ thiết kế trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng; làm rõ trường hợp điều chỉnh thiết kế xây dựng không phải thực hiện điều chỉnh giấy phép xây dựng. Đồng thời bổ sung quy định về các trường hợp thu hồi giấy phép xây dựng; trình tự thu hồi, hủy giấy phép xây dựng; bổ sung quy định về nội dung kiểm tra, đánh giá hồ sơ để cấp giấy phép xây dựng của cơ quan cấp giấy phép xây dựng; công khai giấy phép xây dựng...

Theo đó, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 (có hiệu lực từ 01/9/2021) về việc phân cấp cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc dự án nhóm C có cấp công trình từ cấp III trở xuống do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư.

Đồng thời UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 (hiệu lực từ 25/8/2021) quy định việc ủy quyền cấp giấy phép xây dựng và quy mô, chiều cao đối với công trình xây dựng mới và công trình đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo; thời hạn tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II và công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên (trừ công trình do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc thực hiện); Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc cấp giấy phép xây dựng đối với tất cả các công trình nằm trong các khu công nghiệp đã thành lập và giao chủ đầu tư (công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV). Thời hạn ủy quyền 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành hoặc đến khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định sửa đổi, thay thế. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền được quy định tại Khoản 3 Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 37 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020. Nội dung chi tiết Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 và Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã được Sở Xây dựng đăng tải trên cổng thông tin điện tử http://soxd.vinhphuc.gov.vn tại mục tin hoạt động.


          Bùi Hữu Đoan, Trưởng phòng Quản lý xây dựng- Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tổng hợp. 

 

 

Các tin đã đưa ngày: