Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD: Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD: Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải

04/05/2020

Ngày 27/04/2020, Bộ Xây dựng ban hành văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải.

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử lý nước thải có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

Nghị định này quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu dân cư nông thôn tập trung; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên lãnh thổ Việt Nam.

Cụ thể, Nghị định này đưa ra các quy định về: Đầu tư phát triển hệ thống thoát nước; Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước; Đấu nối hệ thống thoát nước; Giá dịch vụ thoát nước; Trách nhiệm quản lý nhà nước về thoát nước và xử lý nước thải…

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BXD

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: