Thực hiện báo cáo thống kê ngành Xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thực hiện báo cáo thống kê ngành Xây dựng

12/06/2020

Ngày 08/8/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BXD về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng và Thông tư số 07/2018/TT-BXD quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng theo quy định, Bộ Xây dựng đã có các công văn: số 210/BXD-KHTC ngày 16/01/2020 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng; số 1487/BXD-KHTC ngày 31/3/2020 về việc thực hiện báo cáo thống kê ngành Xây dựng số liệu chính thức năm 2019 gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Xây dựng chưa nhận được báo cáo của một số Sở, hoặc các Sở đã báo cáo nhưng chưa đầy đủ biểu, chưa cập nhật số liệu vào phần mềm, chưa có văn bản cử cán bộ đầu mối trong công tác thống kê (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Để đảm bảo đầy đủ, kịp thời thông tin thống kê, phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng, đề nghị Quý Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, cử cán bộ đầu mối trong công tác thống kê gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 25/6/2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2831-BXD-KHTC_12062020.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2831/BXD-KHTC

 

Các tin đã đưa ngày: