Thực hiện Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thực hiện Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

13/08/2020

Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. Luật số 62/2020/QH14 gồm 03 điều; Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, tổng số có 65 điều, khoản được sửa đổi, bổ sung (Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, một số điều, khoản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020).

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 2818/SXD-QLXD ngày 06/8/2020 v/v Thực hiện Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, trong đó đề nghị Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư, các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng chủ động tổ chức nghiên cứu, phổ biến và thực hiện các quy định của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Nội dung chi tiết của Luật số 62/2020/QH14, đề nghị các cơ quan, đơn vị khai thác trên trang website của Bộ Xây dựng (www.moc.gov.vn).

Chi tiết tại văn bản kèm theo 

 

Các tin đã đưa ngày: