Thực hiện công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng theo Nghị định 113/2020/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 18/9/2020 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thực hiện công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng theo Nghị định 113/2020/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 18/9/2020

24/09/2020

Ngày 18/9/2020 Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Nghị định 113/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết điểm đ, khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng. Nghị định gồm 8 điều và 3 phụ lục kèm theo. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2020.

Chi tiết tại Nghị định đính kèm theo 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: