Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

18/02/2021

Ngày 09/2/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và làm hết hiệu lực Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Nội dung Nghị định quy định chi tiết nội dung, thẩm quyền thẩm định của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn về xây dựng để đảm bảo phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020.

Nội dung chi tiết được đính kèm theo./.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: