Thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

08/03/2021

Ngày 03/3/2021 Chỉnh phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định có 111 điều, hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chỉnh phủ về sửa dổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Điều 1, Điều 4, từ phụ lục I đến phụ lục IX Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Các quy định trước đây của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, và địa phương trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Nội dung chi tiết Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ được đính kèm theo.

Các tin đã đưa ngày: