Thông tư 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng. - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông tư 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng.

22/07/2021

Ngày 30/6/2021 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 05/2021/TT-BXD v/v Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật bo Bộ Trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2021.

Các tổ chức, cá nhân cần tham khảo nội dung chi tiết tại thông tư dược đính kèm theo.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: