Áp dụng QCVN 06:2020/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Áp dụng QCVN 06:2020/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

30/07/2021

Ngày 06/4/2020 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BXD v/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình mã số Quy chuẩn QCVN 06:2020/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Thông tư này có hiệu lực từ 01/7/2020 thay thế Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình mã số Quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD. Để đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng Quy chuẩn QCVN 06:2020/BXD.

Chi tiết Quy chuẩn QCVN 06:2020/BXD được đính kèm theo.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: